Teenuste Hinnakiri

 • Täisteenusliisingu lepingu sõlmimine 1,5% liisingueseme hinnast, min 40,00 EUR + km

 • Lepingu muutmise tasu (sh lepingu perioodi muutmine, maksepuhkuse vormistamine, lepingu ennistamine, lisatagatise vabastamine jne) 1% tasumata jääkmaksumuselt, min 100,00 EUR + km

 • Võlalepingu sõlmimine 1% tasumata jääkmaksumuselt, min 50,00 EUR + km

 • Lepingu igakuine haldustasu (sisaldub kuumakses) 1,50 EUR + km

 • Arve väljastamine elektrooniliselt (internetipanka), tasuta

 • Arve väljastamine paberkandjal 10,00 EUR + km

 • Lihtkirjalik volikiri, sh volikiri Maanteeametile registrikande muutmiseks 10,00 EUR + km

 • Notariaalne volikiri 100,00 EUR + km

 • Täisteenusliisingu maksete tasumisega viivituses olemise eest saadetud meeldetuletus 10,00 EUR + km

 • Tasu e-posti või posti teel saadetud ülesütlemise teatise eest (võlgnevuse korral) 25,00 EUR + km, lisanduvad tekkinud kulud

 • Leppetrahv Lepingus sätestatud kohustuste rikkumise eest kuni 20% Liisingueseme soetusmaksumusest koos käibemaksuga

 • Parkimiseeskirja, liikluseeskirja või muu seaduse rikkumisest tuleneva nõude menetlemine 25,00 EUR + km, lisanduvad tekkinud kulud

 • Vara allkasutusse andmise nõusolek 35,00 EUR + km

 • Kliendi poolt esitatud saldoteatise kinnitamine, tasuta

 • Saldokinnituse koostamine kliendi soovil 15,00 EUR + km

 • Tõendi, nõusoleku, lepingu koopia või kordusarve (vanem kui üks kuu) väljastamine kliendi soovil 10,00 EUR + km

 • Sõiduki teisalduskulude nõude menetlemine 50,00 EUR + km, lisanduvad tekkinud kulud

 • Liisingulepingu ennetähtaegne lõpetamine, Liisingulepingu üldtingimuste kohaselt

 • Viivise määr 0,25% päevas

 • Leppetrahv Vara mitte tähtaegse tagastamise korral 1% liisingueseme hinnast, min 50,00 EUR + km iga viivitatud päeva eest

 • Vara väljaostuarve tühistamine / muutmine kliendi soovil 10,00 EUR

 • Tehingu tasu vara välja ostmisel 20% vara turuväärtuselt, min. 10,00 EUR + km